top of page

AGROKOMPLEX 2017 - Odborné diskusie

Vážení návštevníci!

​V rámci výstavy Agrokomplex 2017 Vás pozývame na odborné diskusie, ktoré sa budú konať na pódiu malého amfiteátra spoločnosti Agrotrade Group, voľná plocha E. Počas trvania výstavy sa od štvrtka do soboty na našom pódiu uskutočnia každý deň dve odborné diskusie, ktoré bude moderovať pán Ján Škorňa. Diskutovať sa bude o skutočne zaujímavých témach a nebude chýbať ani kvalitné zastúpenie diskutujúcich ako zo štátneho tak aj z verejného sektoru.

Rozpis tém a diskutujúcich:

Dátum a čas: 17. 8. 2017 (štvrtok) o 11:30

Téma: Malí farmári kontra veľké podniky – diskusia o oblastiach, v ktorých sú názory odlišné

Diskutujúci:

Ing. Juraj Kožuch, PhD. – Generálny riaditeľ PPA

JUDr. Jaroslav Puškáč - Generálny riaditeľ sekcie legislatívy, MPRV SR

Ing. Jaroslav Gudába - Generálny riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb, MPRV SR

Ing. Marián Kohút - člen predstavenstva SPPK, Agrifarm s.r.o.

Jurky Milan - Predseda združenia mladých farmárov ASYF

JUDr. Pavel Pangrác – Právnik, špecialista na pozemkové právo, Agrotrade Group

Diskusia sa bude zaoberať najmä nasledujúcimi okruhmi:

 • Vzťah ku súkromnej ale aj štátnej pôde – možnosti prenájmu

 • Legislatívne a praktické možnosti vypovedania nájomných zmlúv a zmeny užívania poľnohospodársky obrábateľných plôch

 • Ako by malo fungovať spolunažívanie malých a veľkých podnikov

 • Možnosti uplatnenia mladých farmárov v rastlinnej a živočíšnej výrobe

 • Poľnohospodárska politika štátu a EU a jej vplyv na vidiecku zamestnanosť, kvalitu vidieckeho života, produkciu slovenských potravín z pohľadu malých farmárov a veľkých podnikov

Dátum a čas: 17. 8. 2017 (štvrtok) o 16:00

Téma: Možnosti zvyšovania efektivity prác v poľnohospodárstve, vďaka zvyšovaniu rýchlosti

vykonávania jednotlivých prác

Diskutujúci:

Ing. Štefan Adam - Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, NPPC – VÚEPP

Prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. –Katedra strojov a výrobných biosystémov, SPU Nitra

RNDr. Igor Matečný, PhD. –Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Univerzita Komenského BA

Ing. Peter Matejovič – prezident združenia AGRION

Ing. Ján Cvek, PhD. - Riaditeľ predaja poľnohospodárskej techniky, Agrotrade Group

Diskusia sa bude zaoberať najmä nasledujúcimi okruhmi:

 • Neustály pretrvávajúci tlak na zvyšovanie výkonnosti a znižovnie nákladov v poľnohospodárskej výrobe

 • Žiadne odvetvie za posledných 25 – 30 rokov nemalo také pomalé zvýšenie predaných cien na jednotku produkcie ako je tomu v poľnohospodárstve

 • Zvýšenie cien vstupov má za následok potrebu stáleho zvyšovania produktivity práce

 • Inovácie použitých strojov a technológie smerujúce k zefektívneniu prác vďaka zvýšeniu rýchlosti pri poľných prácach, doprave, nakladaní a iných prácach nám ukazujú cestu (nás vyzývajú) ako znižovať náklady v nasledujúcich rokoch až o 25%

 • Potreba zavádzania presného a variabilného hospodárenia a ako na to, aké technické výdobytky máme k dispozícii

Dátum a čas: 18. 8. 2017 (piatok) o 10:30

Téma: Znižovanie spotreby priemyselných hnojív a pesticídov v poľnohospodárstve bez znižovania úrody

Diskutujúci:

Ing. Monika Halásová, PhD. - Odbor rastlinnej (hnojivá), MPRV SR

Ing. Bronislava Škarbová PhD. - Odbor rastlinnej výroby (pesticídy), MPRV SR

Ing. Daniela Rudá - Hlavný štátny radca, odbor rastlinnej výroby, MPRV SR

RNDr. Zuzana Braná - Riaditeľka odboru pôdy, hnojív a obnoviteľných zdrojov energií, ÚKSÚP

Ing. Marián Halmeš - Konateľ spoločnosti SEMA HŠ, Sládkovičovo

Ing. Andrea Hajduková - Riaditeľka NOZ, Agrotrade Group

Diskusia sa bude zaoberať najmä nasledujúcimi okruhmi:

 • Konštatovanie potreby použitia priemyselných hnojív a pesticídov pre dosiahnutie dostatočného množstva potravín vo svete

 • Stále prísnejšia legislatíva na vylúčenie škodlivých prípravkov a hnojív.

 • Možnosti a potreba využívať organické materiály na hnojenie (exkrementy zvierat, kompostovanie, organické materiály)

 • Znižovanie dávok priemyselných hnojív

 • Potreba pochopenia príjmu živín jednotlivých pestovaných plodín v jednotlivých vegetačných fázach

 • Regulácia aplikácie jednorazových dávok hnojív vzhľadom na disponibilnosť a premeny živín v nasledujúcich dňoch po aplikácii verzus potreby rastlín v danom vegetačnom štádiu

 • Možnosti listovej a bakteriálnej výživy pri znižovaní používania umelých hnojív a pesticídov

 • Vplyv aplikačnej techniky (postrekovačov a rozmetadiel priemyselných hnojív) na rovnomernosť rozhadzovania (aplikácie) hnojív a pesticídov

 • Legislatívne prípravy SR a EU v oblasti hnojenia a ochrany rastlín.

Dátum a čas: 18. 8. 2017 (piatok) o 15:00

Téma: Poctivá výroba potravín bez aditív a konzervantov verzus bežne dostupné potraviny v obchodných reťazcoch.

Diskutujúci:

Ing. Gabriela Matečná - Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ing. Milan Lapšanský - Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu, MPRV SR

Ing. Milan Semančík - Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

prof. Ing. Jozef Golian Dr. - Vedúci katedry hygieny a bezpečnosti potravín, SPU Nitra

Ing. Pavol Ďurkáč - Výrobný riaditeľ Farmfoods

Diskusia sa bude zaoberať najmä nasledujúcimi okruhmi:

 • Priemerný človek v Európe zje ročne 5-6 kg čistých aditív. Potreba neustáleho znižovania používania aditív a konzervantov pri výrobe potravín.

 • Farbivá, konzervanty, topiace soli, sladidlá, a iné prídavné látky v potravinách tzv. „E“ – ich možnosti umelo predĺžiť dobu trvanlivosti potravín, upraviť a zvýrazniť ich chuť a farbu, možnosť nahradiť drahšiu zložku potravín lacnejšou náhradou (najmä vodou, resp. menej kvalitnou náhradou)

 • Ako vyrábať potraviny bez použitia aditív a konzervantov

 • Snahy a kroky zodpovedných za eliminovanie nepoctivých praktík a na podporu poctivých farmárskych potravinárskych prevádzok na Slovensku a ich uplatnenia vytvorením vlastných predajných kanálov alebo v obchodných reťazcoch

Dátum a čas: 19. 8. 2017 (sobota) o 12:00

Téma: Perspektívy slovenskej živočíšnej výroby po plošnom zavedení kŕmenia zvierat bez

GMO krmivami.

Diskutujúci:

Ing. Štefan Ryba, PhD. - Generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva, MPRV SR

Mgr. Martin Bencko - Odbor rastlinnej výroby (GMO), MPRV SR

Ing. Daniela Rudá – Hlavný štátny radca, odbor rastlinnej výroby, MPRV SR

Ing. Peter Juhász - Riaditeľ odboru živočíšnej výroby, MPRV SR

Ing. Marián Uhrík - Predseda Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností

Ing. Lelkes Peter – Predseda družstva PD Sokolce

Ing. Róbert Németh – Konateľ spoločnosti Agrotrade Group

Diskusia sa bude zaoberať najmä nasledujúcimi okruhmi:

 • Slovensko je jediná krajina v EÚ, ktorá aj vzhľadom na nízke stavy hospodárskych zvierat vie pri kŕmení zvierat zabezpečiť celoplošnú náhradu GMO sóje z dovozu za sóju vlastnej produkcie. Zvládnutím tejto výzvy a zavedením hodnoverného certifikovania bez GMO produkcie rastlinnej výroby, kŕmnych zmesí, chovaných zvierat a vyrábaných potravín by prinieslo:

  • dopyt a spotrebu slovenských potravín bez GMO na Slovensku;

  • produkty slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva - by sa stali žiadaným vývozným artiklom na každej úrovni výrobnej vertikály.


Dátum a čas: 19. 8. 2017 (sobota) o 14:00

Téma: Špecifiká zamestnávania pracovníkov v poľnohospodárstve verzus zákonník práce

Diskutujúci:

Mgr. Branislav Ondruš - Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

MVDr. Gabriel Csicsai, PhD. -Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

Ing. Milan Semančík – Predseda slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Ing. Martina Rafajová, PhD. - Riaditeľka sekcie organizácie trhu a štátnej pomoci, PPA

Ing. Marián Varga – Prezident ovocinárskej únie SR

JUDr. Ing. Zuzana Ščibran Kukurová – Právnička Agrotrade Group, všeobecné právo

Diskusia sa bude zaoberať najmä nasledujúcimi okruhmi:

 • Sezónnosť prác – vegetačné a mimovegetačné obdobie

 • Špeciálne nárazové práce (v ovocinárstve a pestovaní zeleniny) – strihanie viniča, ručný zber plodov, ...

 • Potreba nepretržitej starostlivosti o zvieratá – 365 dní v roku, 24 hodín denne

 • Vplyv počasia a možnosť vykonávať práce

 • Stráženie objektov a úrody

 • Zákonník práce a problematika dohôd o vykonaní práce, zamestnanie na dobu určitú, minimálna mzda, práce počas víkendov a sviatkov, práce v noci

 • Zvýšenie minimálnej mzdy, najnižšia vzdelanostná úroveň zamestnaných pracovníkov v živočíšnej výrobe, špec. rastlinnej výrobe atď.

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ!

Commentaires


bottom of page