top of page

Stavebná činnosť pre poľnohospodárov

Spoločnosť Agrotrade Group spol. s r.o. sídliaca v prenajatých priestoroch na Šafárikovej ulici č. 71 sa v roku 1997 rozhodla odkúpiť priestory bývalej STS, aby si zabezpečila priestory vhodné na rozšírenie svojej podnikateľskej činnosti. Táto investícia bola podnetom na založenie stavebnej skupiny s počtom 12 pracovníkov. Jednou z prvých úloh stavebnej skupiny bola výpomoc pri rekonštrukcii administratívnej budovy v novom areáli. Početné budovy v týchto priestoroch a ďalší rozmach spoločnosti potvrdili opodstatnenosť existencie stavebnej skupiny. Hlavnou náplňou skupiny sa stala rekonštrukcia a údržba existujúcich objektov v areáloch strediska Rožňava, Gemerská Ves, Jelšava. Významnejším medzníkov v histórii stavebnej skupiny sa stal rok 1998, kedy sa podpísala prvá zmluva na stavebné práce s externým objednávateľom na výstavbu dojárne v Zemplínskej Teplici.
 

Nasledoval kvalitatívny a kvantitatívny vývoj stavebnej skupiny. V súčasnosti tvorí skupinu 40-45 pracovníkov, v ktorej si našli uplatnenie rôzne stavebné profesie počnúc murármi, stavebnými zámočníkmi, vodoinštalatérmi, maliarmi ako aj obsluha stavebných strojov.

 

Profil stavebnej skupiny sa postupne vykryštalizoval do dnešnej podoby a hlavným zameraním sa stali poľnohospodárske stavby (tzv. HV haly, bioplynové stanice, maštale, silážne žľaby, atď.). Na týchto stavbách sa spotrebuje ročne cca 5 000 m3 betónu, ktorý vo väčšine prípadov vyrobíme priamo na stavenisku.

Vybrané zrealizované projekty:

• administratívna budova (Rožňava)
• montážna hala (Rožňava)
• mechanizovaný sklad (Rožňava)
• dojáreň dojníc (Zemplínska Teplica)
• dojáreň oviec (Horný Turček)
• skladové priestory (Rožňava)
• prekrytá hala na uskladnenie hnoja (Gemerská Ves)
• viacúčelová hala na uskladnenie

   poľn. produktov (Dúbravka)
• rekonštrukcia administratívnej budovy (Dúbravka)
• maštale na výkrm hovädzieho dobytka (Gemerská Ves)
• HV hala na uskladnenie poľn. produkcie (Dubník)

• HV hala na uskladnenie poľn. produkcie (Rozhanovce)
 

• silážny žľab RD (Plavnica)
• bioplynová stanica - stavebná časť (Rozhanovce)
• rekonštrukcia maštale hovädzieho dobytka (Rozhanovce)
• rekonštrukcia administratívnej budovy (Gemerská Ves)
• prestavba skladových priestorov (Rožňava)
• silážny žľab AT DUNAJ (Dubník)
• silážny žľab (Kráľov Brod)
• silážny žľab (Rozhanovce)
• bioplynová stanica (Dubník)
• sklad organických hnojív (Podhorany)
• rekonštrukcia silážneho žľabu (Gemerská Ves)
• viacúčelová hala AT BABKA (Veľký Krtíš)
• maštaľ pre produkčné a suchostojace kravy (Dubník)

Bioplynové stanice

Silážne žľaby

HV haly

Novostavby

bottom of page