top of page

Poľnohospodárska výroba

Poľnohospodárska prvovýroba je orientovaná na rastlinnú výrobu, ktorou sa zoberáme od roku 1995, kedy sme obhospodarovali 160 ha a živočíšnu výrobu, ktorú prevádzkujeme od roku 1997, kedy sme chovali 40 ks hovädzieho dobytka a 541 ks oviec.

V súčasnosti rozdeľujeme strediská poľnohospodárskej výroby na strediská, ktoré patria pod materskú spoločnosť a hospodárske dvory (strediská), ktoré samostatne riadia naše dcérske spoločnosti. 

Samotnú poľnohospodársku prvovýrobu vykonáva materská spoločnosť AGROTRADE GROUP na dvoch strediskách. Stredisko v Gemerskej Vsi, ktoré vzniklo v roku 1996 sa okrem rastlinnej výroby sústreďuje aj na chov výkrmových býkov, ktoré sa chovajú za účelom ďašieho predaja na jatočné účely. Stredisko v Malom Čepčíne, ktoré vzniklo v roku 1998, má okrem rastlinnej výroby aj šľachtitelský chov oviec plemena zošľachtená valaška. Ideálne podmienky pre tento chov vytvára malebné prostredie okolia Turčeka. Okrem oviec sa na stredisku Malý Čepčín darí aj chovu hovädzieho dobytka plemena charolais.

V súčasnosti obhospodarujeme 17 310 ha poľnohospodárskej pôdy. Zameriavame sa hlavne na pestovanie potravinárskej pšenice, potravinárskej raže, sladovníckeho jačmeňa, repky olejnej, kukurice na zrno a na siláž, zemiakov a zabezpečenie krmovinovej základne pre ŽV.

Výmera poľn. pôdy

v dcérskych spoločnostiach

Výmera poľn. pôdy

v masterskej spoločnosti

Celková výmera poľn. pôdy skupiny AGROTRADE GROUP v ha za roky 1995  až 2012:

Počet oviec v ks v skupine AGROTRADE GROUP za roky 1997 až 2012

Celkový počet oviec

v masterskej spoločnosti

Celkový počet oviec

v dcérskych spoločnostiach

Celkový počet HD

v masterskej spoločnosti

Celkový počet HD

v dcérskych spoločnostiach

Počet HD v ks v skupine AGROTRADE GROUP za roky 1997 až 2012

bottom of page