top of page

ITINERIS pre poľnohospodárstvo

       Itineris je GPS systém pre nonstop sledovania strojov, ich nasadenia, výkonov, spotreby a kvality vykonaných prác v poľnohospodárstve. V sledovanom stroji je namontovaný modul + GPS a GSM anténa pre zasielanie dát na server. Užívateľ má vo svojom počítači software na zobrazovanie a analýzu dát určených strojov.

 

Základné vlastnosti Itineris:

 

-  Elektronická kniha jázd

-  Sledovanie pohybu vozidiel pomocou GPS

-  Záznam o prevádzke vozidla vrátanie vyhodnotenia spotreby PHM

-  Identifikácia vodiča

-  Voľba pracovného úkonu a náradia

-  Vyhodnotenia a analýza dát v podniku

 

 

       Na základe jednoznačnej identifikácie vodiča (elektronický kľúč) a voľby pracovnej operácie (včítane výberu náradia a jeho šírky) je možné sledovať pohyb každého stroja po parcele alebo komunikácii a zároveň vyhodnocovať kvalitu vykonanej práce – dodržiavanie uhlov pri jazde po parcele, vynechávky a pod. Itineris je poľnohospodársky systém, nie úprava aplikácie z nákladnej kamiónovej dopravy a pod., zber a prenos dát sa preto deje každú sekundu a nie minútu alebo minúty ako pri kamiónovej doprave. Z presných dát je následne možné dokonale zistiť pohyb vozidla, prestoje a pod., čo sú údaje potrebné aj z hľadiska agronómie i samotnej ekonomiky prevádzky. Ako podklad je možné využiť digitálne mapy parciel a pohyb zobrazovať na nich, včítane analýz pre jednotlivé parcely. Samostatným zariadením je inštalovaný palivomer, ktorý merá hladinu paliva a jej úbytok, nie teda priamo spotrebu. Tento úbytok v istom časovom intervale je možné graficky zobraziť a prepočítať na parcelu, hodiny a pod.

       Okrem výstupov v obrazovej forme (mapy a trasy jázd) je možné vytvoriť tabuľkové súbory ako podklady pre analýzu práce jednotlivých strojov, obslúh, pracovných procesov a pod., to všetko v časovom slede (denné reporty, mesačné, ľubovoľný časový úsek). Takto pozberané a vytriedené údaje dávajú dokonalý prehľad o využití sledovanej techniky, ekonomike jej prevádzky až po podklady pre odmeňovanie posádok strojov. Zavedenie systému Itineris je investícia s veľmi rýchlou návratnosťou a prispieva ku skvalitneniu riadenia činností podniku. Nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti, ovládanie je zrozumiteľné a intuitívne.

bottom of page