top of page

Ochrana osobných údajov - informačná povinnosť

AGROTRADE GROUP spol. s r. o., IČO: 31 668 861, Šafárikova 124, 048 01 Rožňava


Kontaktné údaje: 

agrotradegroup@agrotradegroup.sk,

tel.: +421-58-7880800 (ďalej len “prevádzkovateľ”)
Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@agrotradegroup.sk

 

Týmto Vás informujeme, že Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre daný účel spracovania, osobné údaje budú uchovávané bezpečne v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ) a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania. Prístup k osobným údajom budú mať výlučne osoby na to poverené, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s jeho bezpečnostnou politikou.

 

Osobné údaje dotknutej osoby spracovávame na jednotlivé účely na základe:

 

 1. Súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely,

 2. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorení zmluvy,

 3. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,

 4. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby.

 

   Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Osobné údaje dotknutých osôb nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom a poriadkom spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r. o. zo dňa 11. 6. 2007, ktorý je účinný odo dňa 1. 1. 2008.

Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, právnych základoch a dobe uchovávania nájdete ďalej v časti Účel a právny základ spracovávania osobných údajov.

 

Aké sú Vaše práva?

 

 • Odvolať súhlas – v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, informujeme Vás, že tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať či už elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne alebo osobne na adrese prevádzkovateľa. Zároveň Vás informujeme, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na základe Vášho súhlasu spracúvali.

 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré máme o Vás k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. 

 • Právo na opravu – robíme všetko pre to, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím informujte nás.

 • Právo na výmaz (zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Vaša žiadosť bude posúdená a budeme Vás informovať, či jej môžeme alebo nemôžeme vyhovieť. 

 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme obmedzili rozsah spracúvaných osobných údajov.

 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo nás požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu, toto právo sa však týka len osobných údajov, ktoré sme získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 • Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktorého právnym základom sú naše legitímne oprávnené záujmy. 

 • Právo podať sťažnosť na dozorný orgán – ak sa domnievate, že Vaše osobné údajov sú spracúvané nezákonne, môžete podať sťažnosť na:

 

 

Úrad na ochranu osobných údajov SR

   

adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,

tel.: +421-2-32313214,

mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

web: https://dataprotection.gov.sk

 

Účel a právny základ spracovania osobných údajov:

 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 

 1. Účtovníctvo a obchodná agenda – účelom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o DPH, zákon o dani z príjmov, Obchodný zákonník a pod.). Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov, ak nie je v osobitných predpisoch stanovené inak. Príjemcami osobných údajov sú: orgány verejnej moci, audítor, advokát, exekútor.

 2. Obchodná komunikácia a činnosť – účelom spracovania je realizácia obchodných aktivít prevádzkovateľa. Pri tejto činnosti sa spracúvajú identifikačné údaje obchodných partnerov vrátane kontaktných údajov ich štatutárnych orgánov, zamestnancov a iných fyzických osôb, ak je spracúvanie ich osobných údajov nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. V prípade, ak je obchodným partnerom fyzická osoba, právnym základom je plnenie zmluvy a iné úkony v rámci predzmluvných vzťahov v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. 

 3. Vedenie vernostného programu AGROTRADE GROUP

 4. Newsletter AGROTRADE GROUP – účelom spracovania osobných údajov v tomto prípade je organizovanie marketingových akcií prevádzkovateľa, pričom tieto osobné údaje sú spracúvané na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Lehota uchovávania osobných údajov je 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo od posledného poskytnutia služieb alebo tovaru. 

 5. Monitorovanie priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom – účelom monitorovania je ochrana majetku prevádzkovateľa a ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore. Právnym základom spracovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Lehota uchovávania videozáznamov je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam z kamerového systému vytvorený. Po uplynutí tejto lehoty budú videozáznamy vymazané, s výnimkou tých, ktoré boli v odôvodnených prípadoch postúpené príjemcovi, ktorým sú orgány činné v trestnom konaní.

 6. Monitorovanie zamestnancov prevádzkovateľa kamerovým systémom ako aj GPS zariadením v osobných a nákladných autách a samochodných strojoch – účelom monitorovania je dodržiavanie zásad ochrany zdravia a bezpečnosti pri plnení pracovných úloh, ako aj efektívne využívanie pracovnej doby zamestnanca. Právnym základom spracovania je § 13 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení. Videozáznamy sú uchovávané 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni v ktorom bol záznam z kamerového systému vytvorený, výstupy GPS zariadení (ITINERIS, COMMANDER) sú uchovávané po dobu piatich rokov. Príjemcami týchto záznamov sú inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP.

 7. Evidencia a kontrola jednorazového vstupu do priestorov prevádzkovateľa – účelom spracovania v tomto prípade je ochrana majetku a zdravia osôb v monitorovanom priestore. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom je ochrana majetku a právo na kontrolu vstupu osôb do priestorov  prevádzkovateľa. Lehota uchovávania osobných údajov je 3 roky. Príjemcami osobných údajov v odôvodnených prípadoch sú orgány činné v trestnom konaní a súdy. 

 8. Personálna a mzdová agenda – účelom spracovania osobných údajov je vznik pracovnoprávnych vzťahov, evidencia podkladov o zdravotnej spôsobilosti, výplaty mzdy, odvody, plnenie povinností voči orgánom štátnej správy, evidencia dochádzky, evidencia vzdelávania, evidencia vydaných poverení a splnomocnení, evidencia poskytnutých ochranných pomôcok, majetku alebo zariadenia, služobných motorových vozidiel ako aj zverených nákladných vozidiel a samochodných strojov, evidencia dohôd o hmotnej zodpovednosti, evidencia vydávania peňažných prostriedkov v hotovosti, evidencia vydaných stravných lístkov, poskytovanie zamestnaneckých benefitov, evidencia škôd spôsobených zamestnancami na majetku zamestnávateľa, kopírovanie dokladov nevyhnutných na účely pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu. Právnym základom spracovania je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a pracovná zmluva alebo dohoda uzatvorené s dotknutou osobou podľa zákona č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v platnom znení, alebo vykonanie nevyhnutných opatrení pred uzatvorení pracovnej zmluvy alebo dohody v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Osobné údaje zamestnanca budú poskytované nasledovným príjemcom: zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, vzdelávacie agentúry a školitelia, subjekt zabezpečujúci pracovnú zdravotnú službu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, zákazníci zamestnávateľa, dodávatelia zamestnávateľa, orgány verejnej moci, advokáti, exekútori, orgány činné v trestnom konaní, súdy. Lehota uchovávania osobných údajov v osobnom spise zamestnanca je stanovená v Registratúrnom pláne prevádzkovateľa účinného odo dňa 1. 1. 2008. Osobné údaje zamestnanca sú spracúvané najmenej počas trvania pracovnoprávneho    vzťahu. V nevyhnutnom rozsahu sú osobné údaje zamestnanca uchovávané do doby dovŕšenia sedemdesiateho roku života zamestnanca (aj bývalého), z dôvodu zabezpečenia splnenia povinností zamestnávateľa a zamestnanca vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia. 

 9. BOZP – účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP, najmä realizácia potrebných školení, evidencia pracovných úrazov a zapezpečovanie lekárskych prehliadok. Právnym základom spracovania je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Osobné údaje sú poskytované nasledovným príjemcom: externá spoločnosť zabezpečujúca BOZP, inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci. Osobné údaje sa uchovávajú ešte dva roky po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

 10. Uchádzači o zamestnanie – účelom je vytvorenie databázy uchádzačov o zamestnanie, teda tých osôb, ktorí za účelom získania pracovnej pozície u prevádzkovateľa zaslali svoj životopis, motivačný list ako aj iné dokumenty pre prípad otvorenia vhodných pracovných pozícií. Osobné údaje sú spracúvané na základe dobrovoľného súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Lehota uchovávania týchto údajov je 1 rok odo dňa obdržania súhlasu. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledovným príjemcom: členom partnerstva FARMFOODS, dcérskym spoločnostiam prevádzkovateľa. 

 11. Správa registratúry – účelom spracovania osobných údajov je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia (najmä povinností vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Lehota uchovávania je stanovená osobitnými predpismi a Registratúrnym plánom prevádzkovateľa. Príjemcami sú orgány verejnej moci, advokáti, exekútori, súdy, poskytovatelia telekomunikačných služieb. 

 12. Prešetrenia a evidencia podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. . o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov – osobné údaje sú spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci, advokátska kancelária. Lehota uchovávania osobných údajov je 3 roky odo dňa obdržania podnetu. 

 13. Firemný časopis – osobné údaje sú spracovávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovanosť zamestnancov o dianí v skupine AT (prevádzkovateľ a jeho dcérske spoločnosti) a v partnerstve FARMFOODS. Lehota uchovávania osobných údajov je po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu a nasledujúcich dvoch rokov po jeho ukončení. Príjemcami osobných údajov sú poskytovatelia vydavateľských a súvisiacich služieb. 

 14. Nájomné vzťahy – osobné údaje sú spracovávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda spracovávania osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy. Dotknutými osobami sú prenajímatelia nehnuteľností. Lehota uchovávania osobných údajov je počas trvania nájomného vzťahu a nasledujúcich dvoch rokov po jeho ukončení. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci, banky za účelom úhrady nájomného. 

 15. Kúpa nehnuteľností - osobné údaje sú spracovávané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, teda spracovávania osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy. Lehota uchovávania osobných údajov je 10 rokov. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci, banky za účelom realizovania úhrad.

 16. Právne veci – osobné údaje sú spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f), čiže na ochranu oprávneného záujmu prevádzkovateľa. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná časom riešenia právneho prípadu a uplynie v lehote dvoch rokov odo dňa uzavretia právnej veci. Príjemcami osobných údajov sú orgány verejnej moci, orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti, exekútori.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookies?

Na našej webovej stránke používame nasledovné typy súborov cookie:

 

Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.

Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžme použiť
na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.

 

Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.

 

Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov.

 

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby
a funkcie nebudú fungovať.

bottom of page