top of page

Politika spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

POSLANÍM NAŠEJ SPOLOČNOSTI JE:

 

-   Zabezpečiť distribúciu a servis strojov, technológií a pesticídov pre spotrebiteľov a tým uspokojiť potreby technického zabezpečenia a ochrany rastlín pesticídnymi prípravkami do poľnohospodárstva, lesníctva a komunálnej oblasti.

-   Zabezpečiť stavebnú činnosť pre poľnohospodárov.

-   Zabezpečiť výrobu, predaj a distribúciu slovenských farmárskych výrobkov v krátkom potravinárskom reťazci FARMFOODS a tým uspokojiť  potreby zákazníkov, ktorí sú orientovaní na kvalitné domáce farmárske výrobky.

 

                    

ZÁMEROM SPOLOČNOSTI JE:

 

Neustály rozvoj spoločnosti, udržanie si stabilného postavenia na trhu a budovanie firemnej kultúry s ohľadom na bezpečnosť zdravotnej nezávadnosti potravín, životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Svoje ciele sa spoločnosť rozhodla vykonávať tak, aby boli splnené:

-   ​​požiadavky zákazníkov na kvalitu, bezpečnosť, termíny dodania, cenu, rozsah poskytovaných služieb a výrobkov a ochranu životného prostredia;

-   legislatívne požiadavky v oblasti bezpečnosti zdravotnej nezávadnosti potravín so schopnosťou identifikovať, analyzovať a kontrolovať riziká spojené  s ich činnosťou;

-   legislatívne požiadavky v oblasti životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a minimalizovali sa dopady na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

Spoločnosť považuje integrovaný manažérsky systém za významný nástroj k dosiahnutiu jej zámeru.

 

 

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU

 

Spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s .r.o. sa v súlade so svojím zámerom zaväzuje:

 

-   všetky ciele, plány, programy, procesy a činnosti plánovať, riadiť, monitorovať a vyhodnocovať s cieľom zlepšovania bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

-   všetky ciele, plány, programy, procesy a činnosti plánovať, riadiť, monitorovať a vyhodnocovať v súlade s legislatívou bezpečnosti potravín, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

-   neustále vyhodnocovať negatívny vplyv činností spoločnosti na bezpečnosť potravín, životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a realizovať opatrenia, ktorých výsledkom je zlepšenie v jednotlivých oblastiach;

-   pre spoluprácu vyberať obchodných partnerov, ktorí svoje činnosti vykonávajú v súlade s politikou spoločnosti;

-   prijímať a vyhodnocovať podnety a pripomienky obchodných partnerov a zainteresovaných strán a podať informácie o prijatých opatreniach a záveroch;

-   neustále rozvíjať uvedomelosť pracovníkov spoločnosti pravidelnými školeniami;

-   pri hľadaní riešení otázok bezpečnosti potravín, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spolupracovať s verejnosťou, verejnými a štátnymi organizáciami a informovať ich priebežne o aktivitách spoločnosti v riešení otázok a dosahovaných výsledkoch;

-   neustále rozvíjať zavedený systém integrovaného manažérstva

 

 

 

Ing. Róbert Németh        

Konateľ spoločnosti        

bottom of page