top of page

Odporúčanie na cisternu Samson PG II 16 - 43/2021

Jozef Iván Predseda, RD Veľké Kapušany

 

Naše družstvo funguje ako družstvo klasického typu a hospodári v okrese Michalovce na výmere vyše 4500 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho až okolo 70 % sú orné pôdy. Družstvo má šesť hospodárstiev, v rámci štyroch je sústredená aj živočíšna výroba. V oblasti rastlinnej výroby sa venujeme pestovaniu obilnín, olejnín, zrnovej a silážnej kukurice, sóje a v neposlednom rade je potrebné zabezpečiť aj krmovinovú základňu pre živočíšnu výrobu. Živočíšna výroba je momentálne zameraná na chov hovädzieho dobytka, v minulosti sme sa venovali aj chovu ošípaných a hydiny. Ťažiskom chovu hovädzieho dobytka je chov dojníc s produkciou mlieka a výkrm býkov. ​ Súčasné stavy dobytka sa snažíme zastabilizovať, prípadne mierne zvýšiť v závislosti od ustajňovacích kapacít. Tieto stavy zvierat produkujú okrem značného množstva tuhých organických hnojív (ako je maštaľný hnoj) aj prislúchajúce množstvá tekutých organických hnojív (ako je močovka a hnojovica) v závislosti od technológie ustajnenia.

Tieto tekuté organické hnojivá sú často vo výrobe nedocenené a považujú sa skôr za obtiaž. Väčšinou boli vyaplikované len na TTP, pri čom je nevyhnutné dodržiavať prísnu legislatívu ohľadom ich skladovania, dopravy, miesta a času aplikácie. Pri súčasnom neustálom navyšovaní cien priemyselných hnojív bude význam týchto organických hnojív stále viac stúpať a bude sa klásť väčší dôraz aj na ich presnú a rovnomernú aplikáciu veľmi dôležitú z hľadiska agronomického, ale aj environmentálneho, nie len na TTP, ale aj na ornej pôde. Popri výživovej hodnote pre plodiny je nezanedbateľný aj ich kladný vplyv na štruktúru a vlastnosti pôdy a rozklad pozberových zvyškov. ​ Aplikáciu týchto tekutých organických hnojív sme donedávna vykonávali staršou automobilovou technikou prevažne na podvozkoch Tatra. Táto technika postupne dosluhuje, koroduje, je zastaralá a náklady na údržbu enormne narastajú, nehovoriac o potrebe vykonávania STK, EK. Preto sa vedenie družstva rozhodlo tieto stroje nahradiť kvalitnými veľkoobjemovými cisternami. Ich cena je však dosť veľká investícia, preto sme sa snažili obstarať túto techniku cez projekt v oblasti variabilná aplikácia. Víťazným uchádzačom sa stala firma AGROTRADE GROUP spol. s r. o. so strojom Samson PG II 16, čo nás potešilo, lebo vlastníme stroje značky Samson a máme s nimi dobré skúsenosti. Stroj je z dôvodu možnosti variabilnej aplikácie vybavený elektronickým ovládaním funkcií a reguláciou prietoku ako aj GPS navigáciou a dokúpeným hadicovým aplikátorom, čo umožňuje veľmi presnú, rovnomernú a aj variabilnú aplikáciu tekutých organických hnojív na poliach, lúkach a pasienkoch. Okrem aplikácie týchto hnojív je pre nás rovnako dôležitý dovoz postrekovej vody, DAM-u, rozpúšťanej močoviny a listových hnojív k nášmu samochodnému a trom ťahaným postrekovačom, aby vykonávali potrebné postreky bez prestojov. V budúcnosti pri voľných kapacitách nevylučujeme využitie stroja aj v poskytovaní služieb – napríklad u bioplynkárov na vývoz digestátu, čo by urýchlilo návratnosť investície. Stroj sme uviedli do prevádzky v jeseni 2020, ale aj ten pomerne krátky čas užívania nás presvedčil o tom, že to bola správna investícia a stroj v plnej miere spĺňa naše očakávania a sme s ním spokojní. Z tohto dôvodu viem stroj ostatným hospodárom s kľudným svedomím odporučiť.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Jozefa Nagya