top of page

Aktuálne stanovisko k investorom Casapa Group

Rešpektujúc prezumpciu neviny súčasnú situáciu berieme vážne. Casapa Group (Partikovci) je u nás finančným investorom. Do AGROTRADE GROUP spol. s r. o. vstúpili 3. 10. 2018 so svojim kapitálom 28 mesiacov po tom, ako Ľubomír Partika odišiel zo štátnej správy.

Konatelia spoločnosti sa s pánom Partikom poznali približne 20 rokov pred jeho vstupom do spoločnosti. Počas nášho kontaktu s Ing. Partikom sme nikdy nepočuli o závažných informáciách, ktoré sa teraz skloňujú s kauzou Dobytkár. Ako aktívni hráči v slovenskom poľnohospodárstve sme v minulosti síce počuli o aktivitách „projekčných“ firiem, ktoré sa snažia vydobyť nekresťanské poplatky za spracovanie EÚ projektov v prípade, keď „prejdú“. Spoločnosť AGROTRADE GROUP, ako ani žiadna iná osoba z našej firmy nie je obvinená v kauze Dobytkár, a ani nebola v tejto kauze vypočutá, okrem konateľa Ing. Németha, ktorý bol vypočutý v súvislosti so vstupom Casapa Group, a.s. do našej spoločnosti.  

Konatelia AGROTRADE GROUP Ing. Partikovi v rokoch 2017 a 2018 niekoľkokrát spomínali, že zháňajú investora na zvládnutie projektu Krátkeho dodávateľského reťazca FARMFOODS a ako veľa iných známych, aj pána Ľubomíra Partiku žiadali o pomoc, či nevie odporučiť vhodného investora do projektu. Na jeseň v roku 2018 nám pán Partika oznámil, že zohnal prostriedky, a že by vedel do projektu vstúpiť so svojou firmou Casapa Group, a.s. – čo spoločníci AGROTRADE GROUP v ťažkej dobe uvítali. Kapitálový vstup Casapa Group, a.s., ktorý sa uskutočnil vo forme navýšenia základného imania, znamená jeho 33,72 % podiel. Kapitál slúžil na posilnenie finančnej stability spoločnosti pri rozbiehaní nových rozvojových projektov, smerujúcich najmä do potravinárstva a budovania farmárskych predajní.  

Situácia je nám nepríjemná, keďže všetci traja pôvodní spoločníci desiatky rokov v agrosektore podnikáme úspešne a s dobrým menom. AGROTRADE GROUP spol. s r. o. budujeme od základov už 30. rok. Posledné 4 roky s Casapa Group nemôžu zatieniť a ohroziť, čo sa vybudovalo na opustených poľnohospodárskych pozemkoch a hospodárskych dvoroch. V časoch, keď živočíšna výroba na Slovensku výrazne upadávala, sme vybudovali silné výnimočné chovy zvierat pre potreby výroby slovenských potravín. Vymysleli, ako spracovať vlastné suroviny na vlastných farmách a vytvorili združenie, ktoré ponúka alternatívu poctivých farmárskych potravín pre stále sa zmenšujúci podiel predaja slovenských potravín na našom trhu.

Vzhľadom na obvinenie sme vyvíjali maximálne úsilie na komunikáciu s právnymi zástupcami Casapa Group, a.s. a navrhovali sme odkúpenie ich podielu tak, aby ich kauza čo najmenej ovplyvňovala naše podnikanie a istotu vyše 600 rodín, najmä z menej rozvinutých regiónov, ktoré z neho žijú. Casapou investované prostriedky chceme riadne vrátiť a orgány činné v trestnom konaní musia určiť, komu budú patriť. Od obvinenia a vypuknutia kauzy Dobytkár sme sa viackrát snažili prostredníctvom právnych zástupcov obvinených zadefinovať možnosti predaja obchodného podielu Casapa Group, a.s. v našej spoločnosti so súhlasom orgánov činných v trestnom konaní. Ďalej sme navrhovali ukončenie účasti spoločníka v spoločnosti dohodou so všetkými zostávajúcimi spoločníkmi. Ani pri jednom návrhu sme nenašli porozumenie ani súčinnosť zo strany Casapa Group, a.s. ani Ľubomíra Partiku a ani prostredníctvom poverenej právnej zástupkyne zastupujúcej Casapa Group, a.s. na valných zhromaždeniach našej spoločnosti. Preto v druhej polovici februára 2021 na mimoriadnom valnom zhromaždení Agrotrade Group poverili ostatní spoločníci konateľov na podanie návrhu na príslušný súd na vylúčenie spoločníka Casapa Group, a.s. na základe rozhodnutia ostatných spoločníkov. Veríme, že súd čo najskôr rozhodne o vylúčení spoločníka a spoločník, alebo iná oprávnená osoba, na základe rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní rozhodnú, kto má právo na vyrovnávací podiel podľa platných zákonov SR a spoločenskej zmluvy Agrotrade Group. Príslušný súd dňa 2.8.2021 vyzval našu spoločnosť na zaplatenia súdneho poplatku, ktorý bol obratom uhradení a veríme, že k návrhu na vylúčenie súd už v čo najkratšom čase vytýči pojednávanie. Sme pripravení nájsť prostriedky na vysporiadanie vyrovnávajúceho podielu spoločníka Casapa Group, a.s. v prípade vylúčenia nášho spoločníka súdom v súlade s platnými zákonmi SR a v súlade s našou spoločenskou zmluvou. Potrebné prostriedky získame odpredajom aktív našej spoločnosti, ktoré sme nadobudli pred vstupom Casapa Group, a.s. do našej spoločnosti, a ktoré podľa spoločenskej zmluvy patria pôvodným spoločníkom. Týchto aktív sa síce zbavujeme neradi, ale ide o odpredaje, ktoré nijako neovplyvnia naše ciele pri budovaní a prevádzkovaní krátkeho dodávateľského reťazca FARMFOODS. 

Pokiaľ ide o projekt krátkeho dodávateľského reťazca FARMFOODS - združenia slovenských poľnohospodárov a spracovateľov, na ktorý sme zmluvu s PPA oficiálne podpísali v októbri 2017 (teda v čase, keď pán Partika už vyše roka nepracoval na PPA), v pôvodnej výške malo 8 firiem v združení schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 7 333 819 EUR. Každé euro projektu najprv treba z vlastných, alebo požičaných zdrojov reálne investovať a zaplatiť, potom nám ich v rádoch mesiacov po dôkladnej kontrole štát čiastočne prepláca.

Podmienkou čerpania bolo ukončiť projekt do 4 rokov od podpisu, ale vzhľadom na slovenskú byrokraciu a pandémiu covidu, združenie stihlo dokončiť v termíne investície oprávňujúce čerpať príspevok max. 6 466 462,80 EUR. Z tejto sumy príspevku pripadá pre AGROTRADE GROUP max. 420 063,17 EUR.

Doteraz združenie firiem zapojených do projektu FARMFOODS dostalo refundáciou 4 546 161 EUR. Na zvyšnú čiastku 1 862 499,70 EUR je od októbra 2021 podaná žiadosť na preplatenie, na ktorú po viacerých urgenciách z našej strany nie je do dnešného dňa žiadna reakcia, ani vysvetlenie zo strany PPA.

Na podporu krátkych dodávateľských reťazcov z PRV 2014 – 2020 pomocou opatrenia 16.4. boli kontrahované dotácie vo výške viac ako 95,35 milióna eur a bolo podporených ďalších niekoľko desiatok firiem a združení farmárov. Takto vyčlenené peniaze majú aspoň čiastočne vyvážiť hendikep slovenských drobných farmárov voči zahraničnej masovej produkcii veľkých korporácií a hypermarketov.

Aby tento projekt mohol vzniknúť a fungovať, členovia nášho združenia FARMFOODS dodnes preinvestovali ďalších vyše 20 miliónov eur do svojich rastlinných, živočíšnych a potravinárskych výrob súvisiacich s projektom z ďalších vlastných alebo iných zdrojov.

Merateľným ukazovateľom všetkých EÚ projektov a investičných dotácií je počet vytvorených pracovných miest a počet vytvorených nových produktov v rámci podporených firiem a vo výskumných projektov sa sleduje vytvorenie nových produktov, ktoré sú nové pre trh.

Doteraz bolo v súvislosti s krátkym dodávateľským reťazcom FARMFOODS vytvorených 230 nových pracovných miest. Ďalších 80 ešte plánujeme vytvoriť. Doteraz bolo vyvinutých, zalistovaných a uvedených na trh vyše 700 nových farmárskych výrobkov, ktoré sú pre podniky nové a vo väčšine prípadov sú nové a výnimočné aj pre slovenský trh, z toho drvivá väčšina sú unikáty, bez kontroverzných prídavných látok a GMO.

S verejnou kontrolou ani s porovnávaním merateľných ukazovateľov s inými EÚ projektami nemáme problém. Sme presvedčení, že všetky ostatné podporené projekty krátkych dodávateľských reťazcov čerpajúce viac ako 90 % kontrahovaných dotácií spolu nedosiahnu úrovne našich merateľných ukazovateľov, ktoré sme my dosiahli z 10 % celkovej podpory. Koncept budovania a predaja výnimočných slovenských potravín, v maximálnej možnej miere bez "éčok“, priamo ich producentami považujeme za úspešný a v slovenskom kontexte jedinečný. Pritom treba podotknúť, že aj keď všetko podľa plánu dobudujeme, nemáme ambície obsadiť viac ako 0,5 % trhu s potravinami na Slovensku. Slovensko bude stále dovážať viac ako 60 % všetkých skonzumovaných potravín zo zahraničia. Naša sebestačnosť je vo výrobe potravín na úrovni cca 40 %, čo znamená, že len toľko z celkového predaja potravín má slovenský pôvod. Tento údaj nás v Európskej únii zaraďuje na dno zoznamu krajín pri porovnaní sebestačnosti vo výrobe potravín.Aktualizované v septembri 2022

bottom of page