top of page

OPTIMALIZÁCIA NÁKLADOV NA HNOJENIE DUSÍKOM S VYBUDOVANÍM VLASTNÉHO HOSPODÁRSTVA A MANAŽMENTU VYUŽÍVANIA TEKUTÝCH HNOJÍV

1. Uvedomme si rozdielnosť nákladov na hnojenie dusíkom pri rôznych formách aplikácie:

(Pri prepočtoch boli použité priemerné ceny za posledných 5 rokov jednotlivých N hnojív podľa nasledovnej tabuľky)

1. Tabulka.png

A) PODĽA SPÔSOBU APLIKÁCIE

(Doporučujeme naštudovať katalóg koncepcií a doporučení AT kapitoly 6 a 7 a tiež v kapitole 4 a 5 – hnojenie pri sejbe)

 

Straty priemyselných hnojív pri aplikácii z dôvodu možnosti a stavu aplikačných techník na Slovensku sú:

  • 30 % pri rozhadzovaní granulovaných dusíkatých hnojív odstredivými rozmetadlami priemyselných hnojív. Vo finančnom vyjadrení jednorazovej aplikácie 40 kg čistého N/ha činí cca 10,8 EUR straty na ha pri cene 72,90 EUR/t použitých čistých N v hnojive.

  • 10 % pri aplikácii tekutých hnojív postrekovačmi resp. granulovaných hnojív pneumatickými rozmetadlami s aplikačnými ramenami. Vo finančnom vyjadrení strata jednorazovej aplikácie 40 kg čistého N/ha činí strata cca. 3,2 EUR/ha a 24 EUR/t použitých tekutých hnojív (úspora 72,9 EUR/t – 24 EUR/t = 48,90 EUR/t)

  • 0% pri aplikácii hnojív pri sejbe ku koreňovému systému resp. pri aplikácii hnojív súčasne s medziriadkovou kultiváciou.

B) PODĽA VYUŽITEĽNOSTI VYAPLIKOVNÉHO N ​NA ZAPOJENÚ VEGETÁCIU SÚ PREDPOKLADANÉ NASLEDOVNÉ STRATY:

  • 25 % pri rozhadzovaní granulovaných dusíkatých hnojív rozmetadlami na povrch. Najmä z dôvodu vyplavovania do hlbších – pre koreňový systém neprístupných vrstiev – a denitrifikácie (odparenia) do atmosféry. Pri rôznych typoch hnojív, poveternostných podmienkach, stave vegetácie ako aj celkového vyaplikovaného množstva sú údaje samozrejme rozličné. Pri jednorazovej dávke 40 kg čistého N činí strata cca 9,0 EUR/ha a 60,75 EUR/t použitých čistých granulovaných hnojív na prihnojenie.

  • 15 % pri aplikácii tekutých hnojív postrekovačom. Nižšie straty sú zapríčinené schopnosťou zapojeného porastu prijať až 10 kg N cez list v močovinovej forme (DAM resp. rozpustená močovina) a tým sa do značnej miery znížené riziká straty odparovaním a vyplavovaním. Pri jednorazovej dávke 40 kg čistého N činí strata cca. 4,8 EUR/ha a 38 EUR/t použitých tekutých hnojív. (úspora 60,75 – 38 = 22,75 EUR/t)

3. Jedinecny dizajn.png
2. Nadrz.png

C) MOŽNOSŤ NAKÚPIŤ DUSÍKATÉ HNOJIVÁ MIMO SEZÓNU.

Znamená to úsporu cca. 10 % z ceny hnojív, čo pri celkových nákladoch na priemernú spotrebu 150 kg N/ha pri deklarova- ných cenách činí ročnú úsporu cca. 12 EUR/ha. Samozrejme ušetrenie týchto nákladov je možné len pri dispozícii resp. investovaní do vhodných skladovacích kapacít na uskladne- nie granulovaných a tekutých hnojív.

 

D) MOŽNOSŤ APLIKOVAŤ 10 KG MOČOVINY NA HA CEZ LIST.

Možnosť aplikovať 10 kg močovinového dusíka po rozpus- tení močoviny postrekovačom resp. aplikovaním tekutého listového hnojiva AT Úroda pri každom vstupe do porastu (najmä pri vysokých porastoch, kde je vylúčená aplikácia granulovaných priemyselných hnojív v močovinovej forme, ktorá nepáli vegetáciu) prináša zvýšenie úrody vo finančnom vyjadrení min. 50 EUR/ha, a to pri aplikácii 2 x 10 kg čistého N (po odpočítaní všetkých nákladov).

 

Z horeuvedených bodov a, b, c môžeme napočítať úspory pri aplikácii tekutých hnojív na úkor granulovaných až 83,65 EUR/t, resp. pri spotrebe 150 kg N/ha až 41,80 EUR/ha.

So zvýšením úrody podľa bodu „d“ je to až 91,80 EUR/ha možného prínosu pri nahradení granulovaných hnojív tekutý- mi. Keď uvažujeme, že 1 t tekutých hnojív postačuje na 2 ha (pri 150 kg N/ha) prínos použitia 1 t tekutých hnojív na podniku vzrastie až na neuveriteľných 183,60 EUR/t!

 

Jednorazová investícia do uskladnenia tekutých hnojív u Vás doma pomocou jedinečných polyetylénových nádrží Duraplas vás vyjde pod 300 EUR/t uskladnených tekutých hnojív. Návratnosť pod 2 roky!!! Alebo pri viacnásobnom využití za rok sa dostanete s návratnosťou pod jeden rok!!!

Duraplas ponúka za veľmi výhodné ceny taktiež transportné cisterny na tekuté hnojivá do hustoty 1,7 kg/l v objemoch 3000, 6000, 8000, 10000, 13000 až 17000 l. Cisterny je možnosť vybaviť vlastnou transportnou konštrukciou a pomocou paletizačných vidiel uložiť na Váš veľkosťou zodpovedajúci náves, príves, vybaviť ju vlastným čerpadlom a systémom na miešanie granulovanej močoviny a chémie. Na absorbovanie mechanických tlakov pri preprave tekutých hnojív doporučujeme vnútorný objem cisterny dovybaviť polyetylénovými skladacími loptičkami.

Návratnosť investícií do polyetylénových prepravných cisterien Duraplas na miešanie a prepravu tekutých hnojív a chémie je veľmi rýchla. Spravidla na väčších podnikoch postačuje zhodnotenie účinkov korózií pri použití drahých aplikačných cisterien na hnojovicu a ich ochranu pred účinkami tekutých hnojív. Nahradením týchto cisterien cenovo dostupnou plastovou cisternou viete zvýšiť životnosť Vašich drahých cisterien bez ich využitia na tekuté hnojivo až o 40%.

4. Prepravna cisterna Duraplas.png
5. Polyetylenove lopty.png
6. Transportna cisterna.png

V tabuľke uvádzame akciové ceny najviac používaných

transportných cisterien Duraplas pre sezónu 2020/2021:

7. Tabulka 2.png

Máte záujem?

bottom of page