top of page

Odporúčanie na drony s využitím v poľnohospodárstve / letecké snímkovanie - 22/2021

Ing. Ladislav Kováč

Konateľ, MATEX, s.r.o.

 

Služby leteckého snímkovania sme prvý krát využili približne pred troma rokmi pri testovaní nového typu moridla na bežnej výrobnej ploche. Použil sa dron typu lietadlo. Od vtedy služby využívame viac – menej pravidelne aj pri snímkovaní našich pokusov. Služby od AGROTRADE GROUP spol. s r.o. sme využili z dôvodu, že iné firmy zaoberajúce sa touto činnosťou sme nepoznali a podľa zistenia ich produktový manažér pre túto oblasť p. Ing. Košán z AT vykonáva túto činnosť na vysokej odbornej úrovni. Celkové prínosy snímkovania, jeho využiteľnosti v praxi a efektívnosť vidím v prvom rade v tom, že máme podstatne lepší prehľad o stave porastov v jednotlivých fázach vegetačného obdobia aj na výmerou väčších parcelách. Vďaka tomu máme možnosť zvýšiť úroveň a presnosť pestovateľských zásahov v správnom čase, získavame presné údaje o zdravotnom stave, kompletnosti, zaburinenosti porastov, čo uľahčuje a urýchľuje naše rozhodovanie ohľadom technologických a ochranárskych zásahov. Pekné letecké zábery môžeme využiť aj na propagáciu našej firmy na web stránke, zvažovali sme aj tlačenú brožúru. Som maximálne spokojný s touto službou od AGROTRADE GROUP spol. s r.o. a z toho dôvodu v roku 2020 sme to využili aj pri prezentácii pokusov pri Dni poľa repky a pšenice ozimnej, keď sme z dôvodu pandémie nemohli pozvať širokú verejnosť a rozhodli sme sa pre audiovizuálnu formu filmu, kde dominovali aj tieto krásne letecké zábery. Je zverejnený na našej webovej stránke www.agromatex.sk.

Na záver môžem len zopakovať, že získavanie prehľadných informácií o stave porastov má pre nás veľkú hodnotu a z tohto dôvodu môžem len odporučiť túto službu aj ostatným konateľom a agronómom poľnohospodárskych podnikov.


Vyjadrenie produktového manažéra AGROTRADE GROUP Stanislava Košána k téme bezpilotné letecké snímkovanie porastov a využitie dronov v poľnohospodárstve


V rámci využívania inovatívnych technológií v praxi naša spoločnosť AGROTRADE GROUP spol. s r.o. po splnení všetkých technických a právnych predpisov je držiteľom licencie na vykonávanie leteckých prác bezpilotnými UAV zariadeniami vydané Dopravným úradom, divíziou civilného letectva. Podmienky na vykonávanie leteckých prác bezpilotným lietadlom určuje zákon č.143/1998 Z.z o civilnom letectve.

Využitie bezpilotných systémov sa čoraz častejšie stáva súčasťou presného poľnohospodárstva. Základným predpokladom pre aplikácie systémov a technológií presného poľnohospodárstva je zmapovanie priestorovej variability obhospodarovaných parciel. Na takéto mapovanie používame bezpilotné letecké zariadenia (UAV - Unmanned Areal Vehicle), ktoré má na svojej palube upevnené rôzne záznamové kamery s multispektrálnymi snímačmi, ktoré snímajú porast v rôznych spektrálnych pásmach. Včasné identifikovanie odlišností v porastoch počas vegetácie pomáha farmárovi v rozhodovaní sa, a tak dokáže cielene reagovať na potreby ochrany rastlín, prípade optimálnej výživy. Znižovať náklady na hnojivá, chemické prípravky, a tak sa podieľa aj na ochrane životného prostredia. Naša spoločnosť na túto prácu používa bezpilotný letún eBee, s ktorým vykonávame letecké práce pre našich zákazníkov. Monitorujeme stav porastov, choroby, škodcov, migráciu zvery na poliach priebeh a kvalitu agrotechnických prác a ďalšie činnosti nie len v poľnohospodárstve. Úzko spolupracujeme aj s odbornými inštitúciami akými sú Slovenská akadémia vied, školstvom a ďalšími spoločnosťami pôsobiacich aj mimo poľnohospodárstva.


Pre viac informácií kontaktujte nášho produktového manažéra:

 

Stanislav Košán Produktový manažér AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 676


Ďalšie informácie a multimédiá

 

Comments


bottom of page