top of page

Odporúčanie na osivá z produkcie AGROTRADE GROUP - 35/2021

Andrej Malina konateľ, AMAJ AGRO

 

Sme rodinná firma AMAJ AGRO s.r.o. hospodáriaca v okrese Trebišov so sídlom v Zemplínskej Novej Vsi – Úpore so zameraním na poľnohospodársku prvovýrobu, hlavne rastlinnú a živočíšnu výrobu, ale aj poskytovanie služieb v poľnohospodárstve. Ťažiskom činnosti agro firmy je ale rastlinná výroba a to pestovanie hlavných poľnohospodárskych plodín ako obilniny, olejniny, sója a pod. Základným predpokladom úspešného pestovania plodín sú dobre založené porasty s použitím kvalitného osiva. Osivá v technologickom procese tvoria jednu z najväčších nákladových položiek. Kvalitné osivá v požadovaných množiteľských stupňoch od renomovaných osivárskych firiem sú často predražené a menšie firmy si nemôžu dovoliť osiať celú výsevnú plochu takýmto nakúpeným osivom. S cieľom znižovať náklady na osivá pestovatelia hľadajú alternatívy ako tieto náklady udržať v prijateľnej výške a súčasne zasiať osivo prijateľnej kvality. Riešením je zasiať nižší množiteľský stupeň, farmárske osivo, alebo uznané certifikované osivo od sekundárnych množiteľov ako je AGROTRADE GROUP spol. s r. o.. Nižšie stupne množenia majú však nižší potenciál úrody v porovnaní s originálnym osivom vyššieho stupňa a opätovným presievaním farmárskeho osiva sa rapídne znižuje aj jeho energia klíčenia a následne aj celková úroda. Po zvážení týchto skutočností sme sa priklonili k tretej možnosti – čiže nákupu certifikovaných osív od sekundárnych množiteľov. Ako dodávateľa týchto osív sme si zvolili partnera, s ktorým už niekoľko rokov úspešne a spokojne spolupracujeme v oblasti nákupu poľnohospodárskej techniky a posledné roky aj v nákupe vstupov do prvovýroby, vrátane osív. AGROTRADE GROUP spol. s r. o. ponúka certifikované uznané osivá vo viacerých množiteľských stupňoch s kvalitným morením. Osivá sú množené a dopestované v dcérskych spoločnostiach AT na Slovensku. Všetci si uvedomujeme, že proveniencia (pôvod) osiva má nesporný vplyv na kvalitu zberaného produktu, čo sa potvrdilo v praxi aj v poľných pokusoch a platí to pre všetky plodiny. S kvalitou osiva od AGROTRADE GROUP sme spokojní. Tento pocit umocňuje priaznivá cenová relácia a možnosť zvoliť aj nižšie množiteľské stupne v nižšej cene, ako aj pohotové dodávky a doprava zahrnutá v cene osiva. Osivá od AGROTRADE GROUP spol. s r.o. môžem ostatným hospodárom len odporučiť!


Vyjadrenie obchodného zástupcu AGROTRADE GROUP Mareka Pethö za oddelenie NOZ:


V pestovaní, množení a distribúcii certifikovaných osív obilnín a sóje má už AGROTRADE GROUP spol. s r. o. viacročné skúsenosti. Naši agronómovia vynakladajú maximálne úsilie s cieľom vyrobiť kvalitné certifikované osivo pre potrebu dcérskych spoločností a všetkých našich zákazníkov, ktorí prejavia záujem o osivá z našej produkcie. Každý množiteľský porast je prihlásený do uznávacieho pokračovania a po jeho skončení a splnení požadovaných kvalitatívnych parametrov je osivu pridelený certifikát od ÚKSÚP - uznávací list. Osivo následne prechádza procesom pozberovej úpravy (čistenie, triedenie, sušenie a pod.). Po vyčistení je namorené kvalitnými moridlami. Do uvedených značkových pozberových liniek a moričiek AT investovala potrebné finančné prostriedky, aby sa k našim zákazníkom dostalo osivo v požadovanej a čo najvyššej kvalite. Ďakujeme zákazníkovi AMAJ AGRO za odporúčanie a veríme v ďalšiu dlhoročnú spoluprácu.
Pre viac informácií kontaktujte nášho obchodného zástupcu:

 

Bc. Marek Pethö Obchodný zástupca AGROTRADE GROUP

Tel.: +421 905 497 972


Ďalšie informácie a multimédiá

 

Comments


bottom of page